گزارش

ندارد

امینم – Lose Yourself + ریمیکس

متن آهنگ

متن آهنگ Lose Yourself از امینم
Look
ببین،
If you had one shot, or one opportunity
اگه فقط یه فرصت داشتی، یا یه شانس
To seize everything you ever wanted
که باش بتونی هرچیزی که تا حالا میخواستی رو تصاحب کنی
One moment
فقط یه لحظه
Would you capture it or just let it slip?
ازش استفاده میکنی یا میذاری بره؟
Yo
تو
His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy
کف دستاش عرق کردن، پاهاش سسته، بازوهاش سنگینن
There\'s vomit on his sweater already, mom\'s spaghetti
روی ژاکتش یه چیزی بالا آورده، اسپاگتی مامان
He\'s nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs
عصبیه، اما ظاهرا آرومه و آمادست تا بمباش رو رها کنه،
But he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud
اما همش چیزایی رو که نوشته فراموش میکنه، صدای جمعیت میره بالا
He opens his mouth, but the words won\'t come out
دهنشو باز میکنه، اما یه کلمه هم از دهنش بیرون نمیاد
He\'s choking how, everybody\'s joking now
معلوم نیست چطوری صداش درنمیاد، حالا دیگه همه دارن مسخرش میکنن
The clock\'s run out, time\'s up, over, bloah!
وقت داره میگذره، مهلتش دیگه تمومه، بلاو!
Snap back to reality
برگردیم به واقعیت
Oh, there goes gravity
اوه جاذبه چقدر شدیده
Oh, there goes Rabbit, he choked
اوه، اونجا یه خرگوش [ربیت لقب امنم تو فیلم 8 مایل هست] داره میره، اون [صداشو] خفه کرد
He\'s so mad, but he won\'t give up that easy, no
عصبانیه، ولی به این آسونی تسلیم نمیشه، نه
He won\'t have it, he knows his whole back\'s to these ropes
اون نمیتونه اینو داشته باشه، خودشم میدونه همه چیزش ب این طنابا بستگی داره
It don\'t matter, he\'s dope
اما اصلا مهم نیست، اون یه آینده نگره
He knows that but he\'s broke
اینو میدونه ولی اون شکست خورده
He\'s so stagnant, he knows when he goes back to his mobile home, that\'s when it\'s
اون خیلی بیحرکته و میدونه وقتی به خونه کاروانیش برمیگرده
Back to the lab again, yo
دوباره برگرد به آزمایشگاه، یو
This whole rhapsody
کل این شعر حماسی
He better go capture this moment and hope it don\'t pass him
اون بهتره که بره و از این فرصت استفاده کنه و امیدوار باشه که از دستش نده
You better Lose Yourself in the music, the moment
تو بهتره که از خود بیخود بشی تو موسیقی، تو موقعیت
You own it, you better never let it go
که صاحبشی، نباید بذاری از دست بره
You only get one shot, do not miss your chance to blow
تو فقط یه تیر برای استفاده کردن داری، پس شانستو مثل فوت کردن از دست نده و درست ازش استفاده کن
This opportunity comes once in a lifetime
این موقعیت فقط یه بار تو زندگی پیش میاد.
You better Lose Yourself in the music, the moment
تو بهتره که از خود بیخود بشی تو موسیقی، تو موقعیت
You own it, you better never let it go
که صاحبشی، نباید بذاری از دست بره
You only get one shot, do not miss your chance to blow
تو فقط یه تیر برای استفاده کردن داری، پس شانستو مثل فوت کردن از دست نده و درست ازش استفاده کن
This opportunity comes once in a lifetime
این موقعیت فقط یه بار تو زندگی پیش میاد.
You better
(تو بهتره که)
The soul\'s escaping, through this hole that is gaping
روحش در حال فراره،از توی حفره ایی که بزرگ و فراخ
This world is mine for the taking
این دنیا مال منه که تصاحبش می کنم
Make me king, as we move toward a new world order
خودم رو پادشاه می کنم،همونطوری که حرکت می کنیم به سمت یک نظم نوین جهانی
A normal life is boring, but superstardom\'s close to post mortem
یه زندگی معمولی خسته کنندست، اما معروف شدن خیلی خطرناکه
It only grows harder, homie grows hotter
فقط سخت تر می شه، فقط داغ تر می شه
He blows, it\'s all over
همه رو متاثر میکنه
These hoes is all on him
با اون همه علف هرزی که دورشه
Coast to coast shows, he\'s known as the globetrotter
از این ساحل به اون ساحل نمایش می ده،به عنوان یک جهانگرد مشهور شده
Lonely roads, God only knows
جاده های تنهایی، فقط خدا می دونه
He\'s grown farther from home, he\'s no father
رشدش شده باعث جدایی از خونه،اون مثل یه پدر نمی مونه
He goes home and barely knows his own daughter
به سختی دخترش رو می شناسه وقتی میره خونه
But hold your nose \'cause here goes the cold water
نفست رو نگه دار چون اینجا به آب یخ می رسه
His hoes don\'t want him no more, he\'s cold product
زاخار های دورش دیگه اونو نمیخوان!،تکراری شده براشون
They moved on to the next schmoe who flows
رفتن سراغ یکی دیگه که جریان همراشه
He nose dove and sold nada
سقوط کرد و نادا رو فروخت
So the soap opera is told and unfolds
بنابراین اون داستان گفته شده و آشکاره
I suppose it\'s old partner but the beat goes on
فکر می کنم که شریک قدیمیه، اما ریتم ادامه داره
Da da dum da dum da da
دا دا دوم دا دوم دا دا
You better Lose Yourself in the music, the moment
تو بهتره که از خود بیخود بشی تو موسیقی، تو موقعیت
You own it, you better never let it go
که صاحبشی، نباید بذاری از دست بره
You only get one shot, do not miss your chance to blow
تو فقط یه تیر برای استفاده کردن داری، پس شانستو مثل فوت کردن از دست نده و درست ازش استفاده کن
This opportunity comes once in a lifetime
این موقعیت فقط یه بار تو زندگی پیش میاد.
You better Lose Yourself in the music, the moment
تو بهتره که از خود بیخود بشی تو موسیقی، تو موقعیت
You own it, you better never let it go
که صاحبشی، نباید بذاری از دست بره
You only get one shot, do not miss your chance to blow
تو فقط یه تیر برای استفاده کردن داری، پس شانستو مثل فوت کردن از دست نده و درست ازش استفاده کن
This opportunity comes once in a lifetime
این موقعیت فقط یه بار تو زندگی پیش میاد.
You better
(تو بهتره که)
No more games, I\'ma change what you call rage
بازی بسه اون چیزی که شما به اون خشم میگین رو عوض میکنم
Tear this motherfucking roof off like two dogs caged
این سقف لعنتی رو تیکه تیکه کن مثل دو تا سگ تو قفس
I was playing in the beginning, the mood all changed
از اول داشتم بازی میکردم ولی الان همه چیز ریخته بهم
I\'ve been chewed up and spit out and booed off stage
منو جوییدن توفم کردن و منو از صحنه هو کردند
But I kept rhyming and stepped right into the next cypher
اما من شعر نوشتن رو ادامه دادم. مستقیم به بخش بعدی
Best believe somebody\'s paying the pied piper
قبول کن که هر چقد پول بدی ، آش می خوری
All the pain inside amplified by the fact
درد های درونم بیشتر میشه از این حقیقت
That I can\'t get by with my 9 to 5
که نیمتونم با کار اداری زندگیم ‌رو‌ بگذرونم
And I can\'t provide the right type of life for my family
و نمیتونم نوع درستی از زندگی رو به خانواده ام بدم
\'Cause man, these goddamn food stamps don\'t buy diapers
چون که مرد, این استمپ های غذا پوشک نمی خرن
And there\'s no movie, there\'s no Mekhi Phifer, this is my life
اینم فیلم نیست، مایکل پایفری(نام اصلی بازیگر نقش David future درفیلم 8miles) در کار نیست، این زندگی منه
And these times are so hard, and it\'s getting even harder
و این زمان ها بسیار سخت هستند و این هر لحظه سخت تر میشه.....
Trying to feed and water my seed, plus
سعی میکنم به دونه م اب و غذا بدم، و
Teeter totter caught up between being a father and a prima donna
گیر کردم بین پدر بودن و یه خواننده معروف بودن
Baby mama drama\'s screaming on and
بچه داره عر میزنه ننش هم تخمش نیست
Too much for me to wanna stay in one spot, another day of monotony
منم که نمیتونم فقط یه جا بمونم
Has gotten me to the point, I\'m like a snail I\'ve got to formulate a plot or I end up in jail or shot
این منو به جایی میرسونه که احساس میکنم حلزونم، باید یه کاری بکنم یا برم زندان یا بمیرم!
Success is my only motherfucking option, failure\'s not
موفقیت تنها انتخاب لعنتی منه،باختن نه
Mom, I love you, but this trailer\'s got to go
مادر عاشقتم اما این تریلر (محل زندگیش تو فیلم) عمرش رو کرده
I cannot grow old in Salem\'s lot
من نمیتومم تو خیابونا سِیلِم پیر بشم
So here I go it\'s my shot
این تنها شانس منه
Feet, fail me not, this may be the only opportunity that I got
پاهام !، نا امیدم‌ نکنین، این شاید تنها شانس من باشه
You better
(تو بهتره که)
Lose Yourself in the music, the moment
خودت رو به موسیقی بسپاری، به لحضه
You own it, you better never let it go
که صاحبشی، نباید بذاری از دست بره
You only get one shot, do not miss your chance to blow
تو فقط یه تیر برای استفاده کردن داری، پس شانستو مثل فوت کردن از دست نده و درست ازش استفاده کن
This opportunity comes once in a lifetime
این موقعیت فقط یه بار تو زندگی پیش میاد.
You better Lose Yourself in the music, the moment
تو بهتره که از خود بیخود بشی تو موسیقی، تو موقعیت
You own it, you better never let it go
که صاحبشی، نباید بذاری از دست بره
You only get one shot, do not miss your chance to blow
تو فقط یه تیر برای استفاده کردن داری، پس شانستو مثل فوت کردن از دست نده و درست ازش استفاده کن
This opportunity comes once in a lifetime
این موقعیت فقط یه بار تو زندگی پیش میاد.
You better
(تو بهتره که)
You can do anything you set your mind to, man
تو میتونی هر کاری رو انجام بدی فقط کافیه فکرتو روش به کار بگیری پسر..

دانلود آهنگ امینم به نام Lose Yourself + ریمیکس با لینک مستقیم و رایگان در دو کیفیت خوب (۱۲۸) و عالی (۳۲۰) به همراه متن آهنگ Lose Yourself + ریمیکس امینم
دانلود همه آهنگهای امینم در بزرگترین مرکز جست و جو و دانلود رایگان و پرسرعت آهنگ های ایرانی | آوا کاو

+ توضیحات بیشتر

x

ثبت نظر

Leave a Reply

0 / 5. 0

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

x

لیست دانلود